Võlakirjaemissioon
Panusta uue ajastu panga arengusse Eestis ja Euroopas

Inbank on tarbimisfinantseerimisele keskendunud digitaalne pank, mis tegutseb Balti riikides ja Poolas ning kaasab hoiuseid ka Saksamaal, Austrias ja Hollandis. Inbankil on enam kui 1750 aktiivset koostööpartnerit ning 550 000 aktiivset kliendilepingut. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas.

Meie eesmärk on pakkuda oma valdkonnas parimat teenust ja kasvada fokuseeritud tootevalikuga Euroopa turul.

Märgi Inbanki allutatud võlakirju ja saa osa Inbanki rahvusvahelisest kasvust.

Inbanki allutatud võlakirju saab märkida
3.–13. detsembrini 2019.

Pakkumise väljakuulutamise teade.

Investeeri Inbanki
rahvusvahelisse kasvu

Eesti pangandusturg on kasumlik, hästi kapitaliseeritud ja avatud uutele digitaalsetele lahendustele. Tootepõhise pangana näeb Inbank jätkusuutlikku kasvu eelkõige väljaspool Eestit.

Inbanki eeliseks on tegutsemine kasumlikes tooteniššides ning oskus arendada klientidele ja kaupmeestele sobivaid tooteid väljaspool traditsioonilisi pangakanaleid.

49% müügikasv 9 kuud

€ 310m laenuportfell

32% omakapitali tootlus 2018

550 000 aktiivset lepingut

1750+ aktiivset partnerit

7 riiki

Inbanki edutegurid

Kasumlik ja paindlik tarbimisfinantseerimise ärimudel

Inbankil on suurepärane IT-võimekus ja innovaatilised digitaalsed lahendused. Meil on suunatud strateegia ja kogenud, professionaalne meeskond.

Edukad tulemused koos tugeva turupositsiooniga Baltikumis

Inbank on Eestis suuruselt teine, 12% turuosaga tarbimisfinantseerimise pakkuja. Meil on hea potentsiaal kasvatada äri Baltikumis ja Poolas ning laieneda oma ärimudeliga teistesse riikidesse.

EL-i pangalitsents aitab tagada jätkusuutliku finantseerimise

Meie võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas. EL-i pangalitsents ja tugev rahvusvaheline investorite baas tagab rahvusvahelise kasvu toetamiseks jätkusuutliku rahastamise.

Finantsnäitajad

Puhaskasum (EURm)
Laenu- ja hoiuseportfell (mln eurot)
Omakapitali puhastootlikus (%)
Laenukahjumite osakaal laenuportfellist (%)

Inbanki allutatud
võlakirjade emissioon

Eesmärk
Eesmärk

Pakkumise peamiseks eesmärgiks on tugevdada Inbanki kapitalistruktuuri, et säilitada riskiga kaalutud varade baasi suurenemise tingimustes piisavalt tugev kapitalibaas ja panustada seeläbi ettevõtte rahvusvahelisse kasvu.

Emissiooni maht
Emissiooni maht

Inbanki allutatud võlakirjade emissiooni maht on 6,5 miljonit eurot. Ülemärkimise korral on võimalik emissiooni mahtu suurendada kuni 8 miljoni euroni.

Periood
Periood

Allutatud võlakirjade lunastamistähtaeg on 10 aastat. Ennetähtaegselt võib võlakirju lunastada 5 aasta möödudes. Võlakirjade ennetähtaegseks lunastamiseks peab andma nõusoleku Finantsinspektsioon.

Nimiväärtus
Nimiväärtus

Allutatud võlakirju pakutakse hinnaga 1000 eurot ühe 1000-eurose nominaaliga võlakirja kohta.

Intress 6%
Intress 6%

Allutatud võlakirjade intress on 6% aastas. Intressi makstakse kord kvartalis, mis annab investoritele võimaluse teenida investeeringult regulaarset tulu.

Eelis Inbanki investoritele ja hoiustajatele
Eelis Inbanki investoritele ja hoiustajatele

Emissiooni ülemärkimise korral eelistatakse Inbanki seniseid aktsionäre, võlakirjainvestoreid ja hoiustajaid.

Noteeritud börsil
Noteeritud börsil

Inbanki allutatud võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil Balti võlakirjade nimekirjas. Investoril on võimalik võlakirjadega vabalt kaubelda, s.t neid reguleeritud turul osta ja müüa.

Ajakava
Ajakava

Inbanki võlakirjade märkimine algab 3. detsembril kell 10 ja lõpeb 13. detsembril kell 16. Võlakirjad emiteeritakse 19. detsembril 2019 või sellele lähedasel kuupäeval ja noteeritakse Tallinna börsil 20. detsembril 2019 või sellele lähedasel kuupäeval.

Tutvu prospekti
ja tingimustega

Investorite seminarid
6. ja 11. detsembril

6
11
Investor seminarid

Inbanki tänased ja tulevased investorid on oodatud 6. ja 11. detsembril kell 15 Inbanki kontorisse (Niine tn 11, korrus 4a) investorite seminaridele. Inbanki nõukogu esimees Priit Põldoja ja juhatuse esimees Jan Andresoo tutvustavad seminaridel panga strateegiat ja finantseesmärke ning vastavad osalejate küsimustele.

Seminarile registreerimine

Küsimused
ja vastused

Inbanki allutatud võlakirju saab märkida 3.–13. detsembrini 2019. Võlakirjade ostmiseks peab investoril olema väärtpaberikonto, mida saab avada kõigis Eesti suuremates pankades. Inbankis väärtpaberikontot avada ei saa.

Emissioonil saavad võlakirju märkida kõik eraisikutest investorid ja samuti ettevõtted.

Pakkumise käigus võlakirjade ülemärkimise korral on Inbankil õigus suurendada pakkumise mahtu ning lasta välja lisaks kuni 1500 võlakirja. Sel juhul suureneks võlakirjade koguarv kuni 8000-ni ja pakkumise kogumaht 8 miljoni euroni. Ülemärkimise korral eelistatakse Inbanki seniseid investoreid ja kliente.

Võlakirjade allutatus tähendab, et Inbanki likvideerimise või pankroti väljakuulutamise korral kuuluvad võlakirjadest tulenevad nõuded täitmisele vastavalt võlakirjade tingimustele ja need rahuldatakse pärast kõigi õigustatud allutamata nõuete rahuldamist kohalduva seadusega kooskõlas. Samuti tuleb allutatud võlakirjade puhul arvestada kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise riskiga (bail-in risk) juhul, kui Inbanki suhtes rakendatakse maksejõuetuse või muude raskuste esinemisel kriisilahendusmenetluse kava.

Kontakt

Võlakirjaemissiooniga seotud küsimustes palume pöörduda Inbanki asutaja ja nõukogu esimehe Priit Põldoja poole e-posti aadressil investor@inbank.ee.

Võtan ühendust

Priit Põldoja

Inbanki asutaja ja nõukogu esimees

Ülaltoodud teave sisaldab informatsiooni AS-i Inbank väärtpaberite avaliku pakkumise kohta. Väärtpabereid pakutakse avalikult Eesti jaeinvestoritele ning mitteavalikult kutselistele investoritele määruse 2017/1129/EL (Prospektimäärus) artikli 2(e) tähenduses Eestis ja teatud valitud Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides või suunatud pakkumisena muudele valitud investoritele toetudes asjakohastele eranditele vastavate liikmesriikide seadusandluses.

Väärtpabereid ei ole mõeldud pakkuda, müüa või mistahes muul viisil kättesaadavaks teha ning neid ei tohi pakkuda, müüa või muul viisil kättesaadavaks teha jaeinvestoritele üheski teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis peale Eesti. Jaeinvestor tähendab isikut, kes on üks (või mitu) järgnevatest: jaeklient direktiivi 2014/65/EL (MIFID II) artikkel 4(1) punkti (11) tähenduses; (ii) klient direktiivi 2002/92/EÜ (koos hilisemate muudatustega) tähenduses, kui seda klienti ei loeta professionaalseks kliendiks MIFID II artikli 4(1) punkti (10) tähenduses; või (iii) ei ole kutseline investor Prospektimääruse tähenduses.