Hinnakiri

Hinnad

Kliendikonto

Teenus Hind
Kliendikonto avamine eraisikule (Euroopa Majanduspiirkonna sh Eesti residentidele) 1 tasuta
Kliendikonto avamine eraisikule (residentidele väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda) 150,00 EUR
Kliendikonto avamine juriidilisele isikule (Eestis registreeritud) 2 tasuta
Kliendikonto avamine juriidilisele isikule (Euroopa Liidus registreeritud) 2 30,00 EUR
Kliendikonto avamine juriidilisele isikule (väljaspool Euroopa Liitu registreeritud) 250,00 EUR
Kliendikonto kasutamise tasu kuus tasuta
Kliendikonto sulgemise tasu tasuta
Makse Inbanki siseselt oma Kliendikonto ja lepingutega seotud kontode vahel tasuta
Kliendikontolt väljamakse tegemine eurodes Eestis asuvale arvelduskontole tasuta
Kliendikontolt väljamakse tegemine välisriigi arvelduskontole, makse teenustasu saajaga kahasse (juhul kui Pank seda Teile võimaldab) 10,00 EUR
Kliendikonto väljavõte internetipangas tasuta
Arve väljastamine elektrooniliselt (internetipanka) tasuta
Arve väljastamine paberkandjal 10,00 EUR 3
Korralduste tagasivõtmise tasu 5,00 EUR
Viivis Kliendikonto negatiivse saldo eest EKP põhirefinantseerimis-operatsioonidele kohaldatav intressimäär, millele lisandub seitse (7)% aastas

1 Juhul kui Kliendi tegelik kasusaaja asub väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, rakendub hind, mis kehtib residendile väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda

2 Juhul kui Kliendi tegelik kasusaaja asub väljaspool Euroopa Liitu, rakendub hind, mis kehtib väljaspool Euroopa Liitu registreeritud juriidilisele isikule

Hoiused

Teenus Hind
Hoiuse avamine tasuta
Hoiusumma ennetähtaegse väljamaksmise tasu 1% hoiusummalt, mitte vähem kui 25,00 EUR
Intresside väljamakse hoiuselt Kliendikontole tasuta
Paindlikule hoiusele raha juurdemaksmine tasuta
Paindliku hoiuse osalise summa väljamakse hoiusekontolt Kliendikontole tasuta

Järelmaks

Teenus Hind
Lepingu muutmise tasu (sh lepingu perioodi muutmine, maksepuhkuse vormistamine, lepingu ennistamine jne) 15,00 EUR
Võlalepingu sõlmimine 15,00 EUR
Osamakse(te) tasumisega viivituses olemise eest saadetud meeldetuletus 4,00 EUR
Tasu e-posti või posti teel saadetud taganemise teatise eest (võlgnevuse korral) 20,00 EUR
Sissenõudmiskulud pärast Lepingu lõppemist kogusummas kuni 30 EUR, kui nõue on kuni 500 EUR; kogusummas kuni 40 EUR, kui nõue on üle 500 EUR ja kuni 1000 EUR; kogusummas kuni 50 EUR, kui nõue on üle 1000 EUR
Tõendi (kinnituskirja) koostamise ja väljastamise tasu 3 5,00 EUR
Lepingu ennetähtaegse lõpetamise tasu 1% ennetähtaegselt tagasimakstud krediidi summast, kui krediidi ennetähtaegse tagasimaksmise ja lepingu lõppemise vaheline periood on pikem kui 1 aasta, ja lühema perioodi puhul 0,5% ennetähtaegselt tagasimakstud krediidi summast
Viivise määr lepingus fikseeritud intressimäär, selle puudumisel Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimis-operatsioonidele kohaldatav intressimäär, millele lisandub tasumata jäänud Osamakse(te)lt seitse (7)% aastas
Leppetrahv Lepingus toodud kohustuste rikkumise eest 20% Kauba maksumusest, kuid mitte vähem kui 100,00 EUR

3 Summad sisaldavad käibemaksu

Laenud

Teenus Hind
Väikelaenu lepingu sõlmimise tasu (arvestatakse maha väljamakstavast laenu summast) 2% laenu summast, minimaalselt 35,00 EUR
Autolaenu lepingu sõlmimise tasu (arvestatakse maha väljamakstavast laenu summast) 2% laenu summast, minimaalselt 95,00 EUR
auto24 laenu lepingu sõlmimise tasu (arvestatakse maha väljamakstavast laenu summast) 2% laenu summast, minimaalselt 95,00 EUR
auto24 tagatisega laenu (auto24 liising) sõlmimise tasu (arvestatakse maha väljamakstavast laenu summast) 1,5% laenu summast, minimaalselt 190,00 EUR
Väikelaenu, autolaenu ja auto 24 laenu igakuine haldustasu (sisaldub kuumakses) 1,50 EUR
auto24 tagatisega laenu (auto24 liising) igakuine haldustasu (sisaldub kuumakses) 2,50 EUR
Lepingu muutmise tasu (sh lepingu perioodi muutmine, maksepuhkuse vormistamine, lepingu ennistamine jne) 25,00 EUR
Võlalepingu sõlmimine 25,00 EUR
Osamakse(te) tasumisega viivituses olemise eest saadetud meeldetuletus 5,00 EUR
Tasu e-posti või posti teel saadetud ülesütlemise teatise eest (võlgnevuse korral) 20,00 EUR
Sissenõudmiskulud pärast lepingu lõppemist kogusummas kuni 30 EUR, kui nõue on kuni 500 EUR; kogusummas kuni 40 EUR, kui nõue on üle 500 EUR ja kuni 1000 EUR; kogusummas kuni 50 EUR, kui nõue on üle 1000 EUR
Tõendi (kinnituskirja) koostamise ja väljastamise tasu 4 5,00 EUR
Tõend krediiditoote olemasolu, tingimuste, täitmise, muudatuste jm kohta ühe krediidilepingu lõikes (vene või inglise keeles) 4 30 EUR/h
Lepingu ennetähtaegse lõpetamise tasu 1% ennetähtaegselt tagasimakstud krediidi summast, kui krediidi ennetähtaegse tagasimaksmise ja lepingu lõppemise vaheline periood on pikem kui 1 aasta, ja lühema perioodi puhul 0,5% ennetähtaegselt tagasimakstud krediidi summast
Viivise määr lepingus fikseeritud määr
Leppetrahv lepingus toodud kohustuste rikkumise eest 20% Kauba maksumusest, kuid mitte vähem kui 100,00 EUR

4 Summad sisaldavad käibemaksu

Teenuste tähtajad

Kliendikonto

Teenus Tähtaeg
Kliendikonto avamine Euroopa Majanduspiirkonna residendile 1 kuni 3 pangapäeva
Kliendikonto avamine residendile väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda kuni 20 pangapäeva
Kliendikonto avamine Eestis registreeritud juriidilisele isikule 1 kuni 3 pangapäeva
Kliendikonto avamine väljaspool Eestit registreeritud juriidilisele isikule kuni 20 pangapäeva
Väljamakse Kliendikontolt Kliendi arvelduskontole eurodes Eestis kuni 1 pangapäev
Väljamakse Kliendikontolt Kliendi arvelduskontole väljaspool Eestit kuni 7 pangapäeva (tehingu Pangapoolne edastamine)

1 Juhul kui Kliendi tegelik kasusaaja asub väljaspool Euroopa Liitu, rakendub tähtaeg, mis kehtib Euroopa Liidu välisele residendile/juriidilisele isikule

Hoiused

Teenus Tähtaeg
Hoiuse aktiveerimine kõikide aktiveerimiseks nõutavate tingimuste täitmisel kuni 1 pangapäev
Hoiuse intresside väljamakse Kliendikontole kuni 1 pangapäev
Paindliku hoiuse osaline väljamakse Kliendikontole kuni 1 pangapäev
Hoiuse ennetähtaegse lõpetamise korral hoiusumma jäägi kandmine Kliendikontole (etteteatamistähtajata lõpetamise korral) kuni 1 pangapäev
Hoiuse ennetähtaegse lõpetamise korral hoiusumma jäägi kandmine Kliendikontole (30-päevase etteteatamistähtaja korral) kuni 1 pangapäev pärast 30-päevase etteteatamistähtaja möödumisest
Hoiuse lõppemisel hoiusumma kandmine Kliendikontole kuni 1 pangapäev

Järelmaks

Teenus Tähtaeg
Ettemaksu tagastamine avalduse saamise hetkest kuni 3 pangapäeva

Laen

Teenus Tähtaeg
Laenu väljamaksmine kuni 1 pangapäev Teenuselepingu jõustumisest

Inbank Liising AS

Teenus Hind
Täisteenusliisingu lepingu sõlmimine 1,5% liisingueseme hinnast, min 79,00 EUR + km
Lepingu muutmise tasu (sh lepingu perioodi muutmine, maksepuhkuse vormistamine, lepingu ennistamine, lisatagatise vabastamine jne) 1% tasumata jääkmaksumuselt, min 50,00 EUR + km
Võlalepingu sõlmimine 1% tasumata jääkmaksumuselt, min 50,00 EUR + km
Lepingu igakuine haldustasu (sisaldub kuumakses) 1,50 EUR + km
Arve väljastamine elektrooniliselt (internetipanka) tasuta
Arve väljastamine paberkandjal 10,00 EUR + km
Lihtkirjalik volikiri, sh volikiri Maanteeametile registrikande muutmiseks 10,00 EUR + km 1
Notariaalne volikiri 100,00 EUR + km
Täisteenusliisingu maksete tasumisega viivituses olemise eest saadetud meeldetuletus 10,00 EUR + km
Tasu e-posti või posti teel saadetud ülesütlemise teatise eest (võlgnevuse korral) 25,00 EUR + km, lisanduvad tekkinud kulud
Leppetrahv Lepingus sätestatud kohustuste rikkumise eest kuni 20% Liisingueseme soetusmaksumusest koos käibemaksuga
Parkimiseeskirja, liikluseeskirja või muu seaduse rikkumisest tuleneva nõude menetlemine 25,00 EUR + km, lisanduvad tekkinud kulud
Vara allkasutusse andmise nõusolek 35,00 EUR + km
Kliendi poolt esitatud saldoteatise kinnitamine tasuta
Saldokinnituse koostamine kliendi soovil 15,00 EUR + km
Tõendi, nõusoleku, lepingu koopia või kordusarve (vanem kui üks kuu) väljastamine kliendi soovil 10,00 EUR + km
Sõiduki teisalduskulude nõude menetlemine 50,00 EUR + km, lisanduvad tekkinud kulud
Liisingulepingu ennetähtaegne lõpetamine Liisingulepingu üldtingimuste kohaselt
Viivise määr 0,25% päevas
Leppetrahv Vara mitte tähtaegse tagastamise korral 1% liisingueseme hinnast, min 50,00 EUR + km iga viivitatud päeva eest
Vara väljaostuarve tühistamine / muutmine kliendi soovil 10,00 EUR + km

1 Liisingulepingu lõppemisel / ennetähtaegsel lõpetamisel esimene volikiri tasuta